Turistieke biciklistieke gaaeice

Enova program je stil ERP klase koji vam omoguæava da poveæate performanse kompanije.Zahvaljujuæi boljoj organizaciji i nadzoru nad korporativnim procesima, neefikasnost upotrebe resursa je ogranièena.Program se kreira sa najrazlièitijim Microsoft sistemom - prozori & nbsp; 10.Moguæe ga je koristiti i na èitavom nizu mobilnih ureðaja. Poèevši od pametnih telefona i tableta sa dodirom.Sistem enova365 pruža pogodan interfejs, saradnju sa svojim zakonom, poslovnim know-how-om i dobrim ažuriranjima.Softver ima visoku strukturu. Svaki element podržava odreðeni aspekt poslovanja. Postoje, izmeðu ostalog, zadaci koji se odnose na upravljanje ljudskim resursima, obraèun plaæa, finansijske evidencije, fakturisanje, upravljanje skladištem, prodaju, inventar i knjigovodstvo.Svaki izbor modula omoguæava fleksibilno prilagoðavanje ponude poslovanju kompanije.Kompanija nudi tri vrste kupovine:- kupovina softverske licence koja zadržava vlasništvo nad kupcem i olakšava buduæa ažuriranja. Opcija je idealna za lizing kompanije.- najam softvera u sluèaju pretplate za imovinu iz odabranih modula sistema.Savršena alternativa za osrednji i mali biznis.- zakup sistema i infrastrukture, koji ukljuèuje iznajmljivanje modula zajedno sa serverima, ažuriranjima i rezervnim kopijama. Proverena metoda za imena koja ne žele da ulažu u IT objekte.

Postoji moguænost da se one izdaju za tri funkcionalne varijante.Postoje tri verzije - srebro, dobro i platinasto.Srebrna verzija je namenjena srednjim preduzeæima sa nekoliko pozicija. To je niska aktivnost.Zlatna verzija za male i male kompanije kojima je potrebno nekoliko, nekoliko kopija programa. Ova kategorija programa omoguæava višestruku granu i moguænost definiranja znaèajki.Platinum verzija je posveæena i osrednjim poštenim poslovima.Omoguæava multitasking i moguænost proširenja sa svojom funkcionalnošæu.Primjeri nabavnih cijena za enova module (bez PDV-a:- enova365 HR plaæe - 1666 PLN (srebrna verzija, 3738 PLN (zlatna verzija- enova365 Tax Book - PLN 630 (srebrna verzija- enova365 trgovaèka knjiga - PLN 2863 (zlatna verzija- enova365 fakture - PLN 266 (srebrna verzija, 613 PLN (zlatna verzija

Cjenovnik programa enova dostupan je za individualne pregovore.